Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB
Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 50ml

- Thể tích : 50 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 100ml

- Thể tích : 100 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 250ml

- Thể tích : 250 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 500ml

- Thể tích : 500 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 1000ml

- Thể tích : 1000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 2000ml

- Thể tích : 2000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 3000ml

- Thể tích : 3000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 5000ml

- Thể tích : 5000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ 98-II-C 10000ml

- Thể tích : 10000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop