Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB

Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB
Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bể cách thủy Bibby (Stuart) - Anh

BỂ CÁCH THỦY LẮC HIỂN THỊ SỐ SBS40

- Thể tích : 24 lít - Khoảng nhiệt độ : Môi trường +5⁰C … 99.9⁰C - Độ ổn định : ±0.25⁰C
Liên hệ

BỂ CÁCH THỦY HIỂN THỊ SỐ SWB24D

- Thể tích : 24 lít - Khoảng nhiệt độ : Môi trường +5⁰C … 99.9⁰C - Độ ổn định : ±0.5⁰C
Liên hệ

BỂ CÁCH THỦY HIỂN THỊ SỐ SWB15D

- Thể tích : 15 lít - Khoảng nhiệt độ : Môi trường +5⁰C … 99.9⁰C - Độ ổn định : ±0.5⁰C
Liên hệ

BỂ CÁCH THỦY HIỂN THỊ SỐ SWB6D

- Thể tích : 6 lít - Khoảng nhiệt độ : Môi trường +5⁰C … 99.9⁰C - Độ ổn định : ±0.5⁰C
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop